Fırsat 35 - Kullanıcı Sözleşmesi
«Geri
Anasayfa Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

I.KULLANIM KOŞULLARI

İş bu kullanım ve satış koşullarında yer alan,

FIRSAT35, 35 Grup Reklamcılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.  ve "www.firsat35.com" adlı internet sitesini,

SİTE, "www.firsat35.com" adlı alan adında bulunan web sitesini,

KULLANICI, SİTE'ye üye olan ve SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından sağlanan/sunulan/ifa edilecek olan hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

İŞLETME, SİTE'de ilan edilecek ve Site aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulacak hizmetleri, KULLANICI'ya bedeli karşılığında yine SİTE'de ilan edilecek koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İŞLETME ve FIRSAT35 birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. FIRSAT35, KULLANICI ile İŞLETME'yi biraraya getiren bir platform olup; FIRSAT35 hiçbir surette Hizmetler'in Sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya İŞLETME'nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

İŞLETME, KULLANICI'ya HİZMET'i sağlamakla tek mükellef ve HİZMET'in satıcısı ile sağlayıcısıdır. Diğer taraftan FIRSAT35 yalnızca KULLANICI'ya ve İŞLETME'ye aracılık eder ve KULLANICI ile İŞLETME'nin tarafı olduğu temel hizmet satış ilişkisinin tarafı değildir. Hizmetin satıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek hizmetler FIRSAT35’in taahhüt ve garantisi altında değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, FIRSAT35’in rolü İŞLETME ve KULLANICI'yı buluşturan platform olarak yorumlanmalıdır.

KULLANICI, SİTE'yi ziyaret etmekle veya kullanmakla veya üye olmakla, SİTE'nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de SİTE ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

FIRSAT35, SİTE'de ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KULLANICI'nın, FIRSAT35 bu koşullarda değişiklik yaptıktan sonra SİTE'yi üye olarak kullanmaya devam etmesi ve/veya SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen satışlara katılması bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir.

KULLANICI, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, FIRSAT35 tarafından üyeliğinin iptal edilerek SİTE'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte SİTE'yi kullanmasına engel olunabileceğini, ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

KULLANICI Kullanım Koşulları ile cep telefonlarına gelecek olan reklam ,bildirim mesajlarını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

FIRSAT35 bu Kullanım Koşulları'nın ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda KULLANICI'nın hesabını herhangi bir sebep ya da kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda KULLANICI'nın SİTE aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. KULLANICI, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin FIRSAT35'den herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, bu SİTE'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu SİTE'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

FIRSAT35, SİTE'de yer alan üyeliğe ilişkin KULLANICI kimlik ve şahıs bilgilerini, KULLANICI güvenliği ve kendi yükümlülüğünü ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. KULLANICI, bu bilgilerin FIRSAT35 tarafından anılan amaçlarla kullanımına muvafakat eder. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.

KULLANICI, FIRSAT35 aracılığı ile İŞLETME tarafından sunulan, ifa edilecek olan ve sağlanan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. KULLANICI'nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla FIRSAT35’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, FIRSAT35 tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu SİTE'de yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, FIRSAT35 tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, SİTE'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu SİTE'nin içeriği ve yazılımı, FIRSAT35'e aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. KULLANICI, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden FIRSAT35’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, FIRSAT35’in altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, FIRSAT35’in açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan KULLANICI'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan KULLANICI'lar, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir KULLANICI'nın bu SİTE'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI'nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları iptal edilecektir. FIRSAT35’in ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

KULLANICI'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, KULLANICI bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

FIRSAT35, SİTE'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. FIRSAT35, KULLANICI'nın SİTE'den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. FIRSAT35, SİTE'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. FIRSAT35, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

FIRSAT35, SİTE üzerinde, FIRSAT35’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME'nin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, FIRSAT35 tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web SİTE'sini veya SİTE'yi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web SİTE'si veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web SİTE' leri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web SİTElerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında FIRSAT35’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

FIRSAT35, SİTE'nin kullanılmasından ya da FIRSAT35 hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

FIRSAT35; SİTE'nin üçüncü şahıs KULLANICI'ları, FIRSAT35 KULLANICI'ları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının FIRSAT35 hizmetiyle ilgili ve FIRSAT35 aracılığı ile kullanılan hizmetlerle ilgili ya da KULLANICI'nın SİTE'yi ve/veya FIRSAT35 hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. FIRSAT35, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, FIRSAT35, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için KULLANICI'ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların FIRSAT35’in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve FIRSAT35’in sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

KULLANICI SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

 

II.SATIŞ ve İADE KOŞULLARI

SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen hizmetleri satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmektedir.

FIRSAT35’in kullancılarına verdiği hizmet, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satışa sunulan hizmetlerin KULLANICI'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır. SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından satılan hizmetin kullanılmasının İŞLETME'den randevu alınması ya da rezervasyon yaptırılması yoluyla kullanılacak olması halinde, randevu ve rezervasyon saat ve günleri, KULLANICI ile İŞLETME arasında belirlenecektir. Rezervasyon iptal ve değişiklikleri için KULLANICI'ya tanınmış olan süreler fırsat detaylarında belirtilmiştir. Bu sürelerin aşılması durumunda yaptırılan rezervasyon ve randevulara ilişkin fırsat kodları KULLANICI tarafından hizmete dönüştürülmüş sayılacaktır. Bu durumda FIRSAT35’in KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Zaman zaman, etkinlikleri düzenleyen kişiler, spor, dans ve müzik toplulukları, yeme içme mekanları, spor merkezleri, kişisel bakım merkezleri, tatil yerleri, kişisel gelişim kursları bu etkinlikleri muhtelif sebeplerle iptal edebilir veya erteleyebilirler. Bu gibi hallerde, eğer ilgili hizmete ilişkin bedel FIRSAT35 tarafından İŞLETME'ye ödenmişse KULLANICI'dan tahsil edilen bedelin kullanıcıya iadesi İŞLETME tarafından yapılacaktır. Eğer İŞLETME'ye aktarılan bedel ile FIRSAT35’in tahsil ettiği bedel arasında bir fark varsa, FIRSAT35’in yükümlülüğü bu fark bedeli ile sınırlıdır. FIRSAT35’in İŞLETME'ye aktardığı tutara ilişkin herhangi bir geri ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır. FIRSAT35’in, İŞLETME'nin belirlediği hizmet satış politikalarına göre, hizmeti sattıktan sonra değiştirmesi veya bedelini iade etmesi yasaktır.

KULLANICI, SİTE'de ilan ve teklif edilen hizmeti yine SİTEde ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI satın aldığı hizmetin SİTE'de ilan edilen bedelinden, kıyaslanan bedel (SİTE'de satışa sunulan hizmetin FIRSAT35  indirimi olmaksızın geçerli olan bedeli) değerinde hizmetten yararlanılmadığından bahisle indirim ya da iade talebinde bulunulamaz. Örnek vermek gerekirse, SİTE' de 30-TL.'ye satılan 50-TL değerindeki yemek vs.'nin, KULLANICI tarafından 40-TL. değerinde kullanıldığından bahisle, 50-TL. ile 40-TL. arasındaki fark olan 10-TL.'lik kısım kadar iadesi talebinde bulunulamaz.


İŞLETME, KULLANICI'ya sunulan hizmetten Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında sorumludur. KULLANICI'nın Yönetmelikle sınırlı olarak kendisine tanınan cayma hakkını, hizmeti satın aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisine kullanma hakkı saklıdır. KULLANICI, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde cayma hakkını kullanması halinde, satılan hizmetin FIRSAT35 tarafından kendisine satılan kupon bedeli ile sınırlı talepte bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

Cayma hakkı, KULLANICI'nın kupon koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

KULLANICI SİTE'de ilan edilen fırsatlardan/kampanyalardan yararlandığında 90 GÜN (3 Ay ) boyunca aldığı fırsatları kullanmaması, İŞLETMEDEN hizmet almamış olması durumunda satın aldığı fırsat PASİFE düşecektir. PASİFE düşen fırsat kodları için İPTAL/İADE işlemi yapılamamaktadır.
KULLANICI, FIRSAT35’ten satın aldığı kuponu tek seferde kullanacaktır. KULLANICI'nın ödediği kupon bedeline ilişkin fatura veya fiş, hizmetin kullanılması sırasında İŞLETME tarafından düzenlenerek KULLANICI'ya verilecektir.

KULLANICI SİTE’de belirtilen fırsatlar arasında konser, tiyatro veya canlı performanslar için bilet/fırsat satın aldığında almış olduğu bilet/fırsatlarda, etkinlik sınırlı sayıda ve sürede olması sebebiyle ve etkinliği düzenleyen firma/organizatörler ile ön ödemeli çalışması sebebiyle için iptal-iade talep etmeyeceğini kabul etmiş sayılır.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen hizmeti yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İŞLETME'den satın aldığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI'nın satın almış olduğu hizmetin ilan edilen koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez.

KULLANICI, FIRSAT35 aracılığı ile İŞLETME'den satın aldığı hizmeti tek seferde kullanacaktır. KULLANICI'nın ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, hizmetin ifa edilmesi sırasında veya en geç 7 (yedi) gün içinde İŞLETME tarafından düzenlenerek KULLANICI'ya verilecektir. Fırsat35 hizmetin sağlayıcısı/sunucusu veya ifa edicisi olmadığından bundan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

KULLANICI, SİTE aracılığı ile İŞLETME tarafından ilan ve teklif edilen hizmeti yine SİTE'de ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak İŞLETME'den satın aldıktan sonra, kendisine bu hizmetlerden faydalanmasını sağlayacak olan kupon kodunun iletilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. 7 (yedi) gün içinde cayma hakkı sadece ilgili fırsatın son kullanma tarihine 15 (on beş) gün veya daha fazla olduğu durumlarda geçerlidir. Cayma hakkı, KULLANICI'nın kupon koduna ilişkin hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.

IADE işlemi 7  (yedi) iş günü içerisinde, alışveriş yapılan kredi/banka kartına yapılır.

KULLANICI satın aldığı hizmetin 7 (yedi) iş günü içerisinde iadesini talep ettiğinden satın almış olduğu fırsat kupon bedeli üzerinden %4 cayma bedeli kesilir. FIRSAT35 tarafından tahsil edilmiş olan tutar kesintiden sonra KULLANICI'ya iade edilecektir.

Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.

Cayma hakkı, KULLANICI'nın taleplerine bağlı olarak hazırlanmış ve geri alınması mümkün olmayan ya da çabuk bozulmaya müsait veya son kullanma tarihi geçme olasılığı bulunan malların satın alınmasına yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.

Cayma hakkı, İŞLETME tarafından sunulan hizmetin elektronik ortamda anında ifasının söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) gibi ürünlerin teslimine ilişkin ilan ve teklifler için, cayma hakkı ancak İŞLETME tarafından KULLANICI'ya iletilen ambalajın açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olması halinde geçerlidir.

Cayma hakkı ParaPuan kullanılarak verilmiş siparişlerde geçerli değildir.

Cayma hakkının kullanımına ilişkin talep FIRSAT35'e faks, iadeli taahhütlü posta ya da e-posta yoluyla yazılı olarak iletilmelidir. Cayma hakkının kullanılması durumunda, eğer cayma hakkının kullanılmasına imkan veren koşullar sağlanmaktaysa, cayma bildiriminin FIRSAT35'e ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde FIRSAT35 tarafından tahsil edilmiş olan tutar KULLANICI'ya iade edilecektir.

Seyahat, konaklama, eğlence sektörü alanlarında faaliyet gösteren İŞLETME'lerin SİTE aracılığı ile KULLANICI'ya satışını yaptıkları hizmetlerin belirli bir tarihte ya da zaman diliminde ifa edilmesi söz konusu olduğu (gösteri, konser, tur, uçuş vb. hizmetler) durumlarda, cayma hakkı geçerli değildir. Bu gibi hizmetlerin çeşitli koşullara bağlı olarak İŞLETME tarafından ifa edilemediği durumlarda, İŞLETME'nin ilgili hizmeti ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi KULLANICI ile İŞLETME arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. KULLANICI, bu gibi hizmetlerin İŞLETME tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği ek harcamalara ilişkin FIRSAT35’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, İŞLETME'nin münferit ve tek sorumlu olarak, Hizmetler'e ilişkin, başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren Hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca Hizmetler'in kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü KULLANICI talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu, İŞLETME'nin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde FIRSAT35’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, FIRSAT35’in İŞLETME'nin Hizmetler'i mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve FIRSAT35'den bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca İŞLETME'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, İŞLETME tarafından SİTE aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetler alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta (18 yaş ve üzeri) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlerin görsellerinin hiçbir şekilde KULLANICI'yı alkol tüketimine özendirir nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FIRSAT35’in, ilgili Hizmet'in kapsamına girdiği Seyahat Acentaları Yönetmeliği ve benzeri özel kanun veya ilgili mevzuatta düzenlenen Seyahat Acentası İşletme Belgesi ve benzeri izin, ruhsat ve sair belgeyi temin etmesi; hiçbir surette Seyahat Acentası ve benzeri acente, satıcı veya sağlayıcı olduğu şeklinde yorumlanamaz. FIRSAT35’in işbu belgeleri temin etmesi, İŞLETME'nin, başta Türkiye'de satılan paket turlara ilişkin zorunlu sigorta yapma yükümlülüğü olmak üzere, ilgili özel kanun ve sair mevzuatta düzenlenen yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. KULLANICI, özel kanunlarda düzenlenen bu ve benzeri hak ve taleplerinin tek sorumlusunun İŞLETME olduğunu, FIRSAT35’in Hizmet'in satıcısı, sağlayıcısı, acentesi, bayii, seyahat acentası ve benzeri özel kanunlarda düzenlenen yasal sorumlusu olmadığından, yalnızca aracılık vasfını haiz olması dolayısıyla, bunlara ait hiçbir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi ile sorumlu olmadığını, zorunlu sigorta da dahil olmak üzere KULLANICI'nın yasal hak ve taleplerinin muhatabı ve yükümlüsü olmadığını ve ilgili talepleri yalnızca İŞLETME'ye yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, FIRSAT35’in hizmeti sunan kişi olmayıp, yalnızca İŞLETME ile KULLANICI arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul etmektedir. FIRSAT35, İŞLETME tarafından KULLANICI'ya sunulan ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. KULLANICI, bu türlü talepleri yalnızca İŞLETME'ye karşı ileri süreceğini, FIRSAT35’in bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, FIRSAT35'e karşı her hangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI'nın FIRSAT35 aracılığı ile satın aldığı hizmet, İŞLETME veya 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.

KULLANICI, hizmetin kullanımı için verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde FIRSAT35’in ya da İŞLETME'nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

FIRSAT35 çekinin geçerli olacağı tarih ve süreler SİTE'de satış koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan çekler geçerliliğini yitirecektir. KULLANICI, süresinde kullanılmayan çekler nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Kullanım ve Satış Koşulları’na ilişkin onay kutucuğunun KULLANICI tarafından işaretlenmesi ile beraber Sözleşme maddelerinin KULLANICI tarafından okunarak kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği kabul edilir. Kullanım ve Satış Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

 

Bu şehirde olan fırsatlardan haberdar ol

İzmir'de olan fırsatları takip etmek için E-Bülten sistemimize kayıt olun. Kayıt için yandaki form yardımı ile mail adresini bize göndermeniz yeterli.